Program provincijeOdluke i preporuke
Provincijskog kapitula 2009.


I. BRIGA ZA ZVANJA I POČETNI ODGOJ

Odluke

1. Neka Povjerenstvo za zvanja i početni odgoj izradi duhovno-pastoralni program s naznakom sadržaja, mjesta i vremena te osoba koje će sudjelovati u njegovu ostvarivanju. Što se tiče mjesta održavanja prednost se daje Samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu, duhovnom centru na Glavotoku i Samostanu sv. Pavla Opata na Školjiću.
Neka ti sadržaji s područja pastorala mladih i pastorala zvanja budu namijenjeni prije svega mladima obuhvaćajući osobito odgoj za kršćanske vrijednosti i kršćansko svjedočenje, franjevačku duhovnost s naglaskom na duhovnost Trećega samostanskog reda, Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži te odgoj mladih za sudjelovanje u animaciji župne zajednice.

2. Neka se u roku od godine dana priredi provincijski molitvenik za zvanja; neka se odredi dan molitve za zvanja u svakom mjesecu u svakoj našoj kući (usp. 4. preporuka Generalnog ministra i Ustanove, 11).

3. Neka se u roku od godine dana izradi Provincijski odgojni plan koji će uzeti u obzir našu franjevačku trećoredsku karizmu i baštinu te današnje crkvene i društvene okolnosti.
Prvi nacrt će izraditi sadašnji odgojitelji zatraživši sugestije braće koja su radila u odgoju. O tom nacrtu neka se raspravi na proljetnim regionalnim susretima 2010. Nakon toga neka provincijska uprava uz sadašnje odgojitelje imenuje i druge članove radne ekipe koja će zaključiti redakciju dokumenta do 30. lipnja 2010.

4. Neka se sjemenište naše Provincije premjesti u Samostan sv. Josipa u Splitu.


II. TRAJNA FORMACIJA I REDOVNIČKA DUHOVNOST

Odluke

1. Neka samostanske zajednice čitaju svakoga petka, osim svetkovina, Pravilo i Ustanove, kako to propisuje Generalni statut u čl. 229. Mjesečne duhovne obnove su također prikladna prigoda za upoznavanje duha i sadržaja našega Pravila i Ustanova.

2. Neka se obnovi održavanje godišnjeg provincijskog seminara za trajnu formaciju s raznolikim i odgovarajućim franjevačkim, teološkim i pastoralnim temama.

3. Primopredaja službi i dužnosti važan je čin njegovanja kontinuiteta redovničkog života i rada. Kapitul određuje da uprava doradi ponuđeni obrazac o primopredaji gvardijanske službe. Neka sastavi također odgovarajuće smjernice za primopredaju drugih službi i dužnosti (provincijala, odgojitelja, ekonoma, asistenata FSR-a i Franjevačke mladeži...) kako bi u njima došla do izražaja ne samo tehnička urednost i potpunost, nego i predaja iskustva, bitnih informacija i duhovne specifičnosti pojedinih službi, dužnosti i mjesta.

4. Na putu prema mogućoj kauzi biskupa fra Srećka Badurine Kapitul potiče da se u ovom mandatu tiska njegova preostala pisana građa, uredi osobni arhiv te prikupe svjedočanstva o njegovu liku, djelu i krepostima. Neka se za to odrede pogodna braća.
Slična istraživanja neka se promiču i za ostalu našu zaslužnu braću, posebice za fra Stjepana Sorića i fra Petra Turkalja.

5. Kapitul određuje da se čl. 37 § 3 Statuta Provincije uskladi s čl. 64 § 1 Generalnog statuta, što znači da se „za svakoga preminuloga brata drugih provincija našega Reda namijeni po jedna misa u svakom samostanu“.

Preporuka

1. „Veću se pažnju treba posvetiti onom osnovnom u redovničkom životu, kako to propisuju Ustanove i Generalni statut Reda. Moramo na osobit način:

- okupljati se svakoga dana zajedno kao bratstvo na slavljenju euharistije
(Ustanove, 65) i Službu časova (Ustanove 69);
- „svakoga dana barem pola sata provesti u meditaciji“ (Generaln statut 44);
- okupljati se svakoga mjeseca na duhovnoj obnovi (Generalni statut 46);
- gvardijani se moraju jednom mjesečno susretati sa samostanskim vijećem (Ustanove 231) i redovno zakazivati samostanske zborove (Ustanove 232)“ (5. preporuka Generalnog ministra)

Svaka pojedina zajednica, pri svome konstituiranju na početku četveroljeća neka uvrsti ove propisane zajedničke čine u svoj dnevni red.
Koordinator za redovnički život neka šalje građu za mjesečne duhovne obnove.


III. APOSTOLAT, PASTORALNI RAD

Rad braće u župama

Odluka

1. Neka Povjerenstvo za apostolat i pastoralni rad izradi Smjernice za rad braće u župama polazeći od modela iz španjolske provincije. Nakon obrađivanja prvog nacrta na jesenskim regionalnim susretima 2009. neka se redakcija dokumenta zaključi do 31. ožujka 2010.

Preporuke

1. Sva braća u samostanima i župama neka se trude u apostolatu. Gvardijani i župnici u pojedinim samostanima, ako su različite osobe, neka budu suradnici te, ako je prikladno i potrebno, neka budu imenovani i za međusobne zamjenike i pomoćnike.

Bratstvo u Ogulinu

2. Prihvaćamo želju i molbu gospićko-senjskog biskupa i nastavit ćemo, s Božjom pomoću, s radom u Župi Bl. Alojzija Stepinca u Ogulinu II. Kada se steknu uvjeti, braća iz Samostana Krista Kralja u Ogulinu, Nova cesta 7, preselit će se u župnu kuću u Župi Bl. Alojzija Stepinca. Želja nam je da, uz odobrenje gospićko-senjskog biskupa, u toj župnoj kući bude mjesno bratstvo koje će biti nastavak naše samostanske prisutnosti u Ogulinu.

Proširenje kapaciteta Doma za starije i nemoćne

3. Podržavamo prijedlog proširenja Doma za starije i nemoćne osobe - Kuće sv. Franje u Odri. Neka uprava Provincije izvidi naše materijalne i druge mogućnosti.

Pomoć Provincije potrebitima

4. Dužnost je naše redovničke zajednice, kako cjeline tako i pojedinih samostana, pomagati potrebne, ali uvijek u skladu s mogućnostima samostana i Provincije.

Asistencija FSR-u i Franjevačkoj mladeži

5. Neka sva braća njeguju svijest da su članovi franjevačke trećoredske obitelji i da su dužni u svom apostolatu unositi franjevački duh, osobito asistirajući Franjevačkom svjetovnom redu i Franjevačkoj mladeži.

Uključivanje vjernika laika

6. Neka braća koja rade u župama i apostolatu, surađujući s vodstvom mjesne Crkve, rado uključuju vjernike laike u pastoralni rad i apostolat i osposobljavaju ih za to poslanje.


IV. EKONOMIJA, GRAĐENJE, KULTURNA BAŠTINA

Odluke

1. Provincijski pravilnik upravljanja vremenitim dobrima stupa na snagu ad experimentum, na četiri godine.

2. Neka se priđe obnovi samostana i duhovnog centra na Glavotoku kad se za to steknu potrebni uvjeti.

3. Neka se do kraja 2010. godine završi obnova Samostana sv. Pavla Opata na Školjiću.

Preporuke

1. Kad se steknu opći ekonomski i financijski uvjeti, neka se nastavi s obnovom Samostana sv. Mihovila u Zadru (dogradnja krila za knjižnicu) te neka se priđe obnovi crkve.
Neka se pristupi također obnovi Samostana sv. Marije Magdalene na Portu i Samostana sv. Jeronima u Martinšćici.

2. Neka uprava Provincije što hitnije zaštiti crkvu sv. Marije u Osoru od daljnjega propadanja.

3. Daje se dopuštenje za uređenje kuće uz Samostan sv. Franje na Pehlinu prema pripremljenom projektu.

4. Neka se nastavi s uređenjem samostanskih arhiva i uređenjem muzeja u svakom samostanu koji posjeduje građu i predmete prikladne za izlaganje.
Podržava se ideja o gradnji galerije uz provincijalnu kuću, Naumovac 9a, u Zagrebu.

5. Neka se u suradnji s regionalnim zavodima za zaštitu spomenika kulture nastavi registracija kulturne baštine naših samostana kao preduvjet za izradu cjelovitog kataloga kulturne baštine naše Provincije.